Hadithet qe flasin per shenjat e Dites se Gjykimit

Shenjat e vogla të Kijametit: 1- Dërgimi i profetit Muhamed a.s.. I Dërguari i Allahut a.s. ka lajmëruar se dërgimi i tij tregon se Kijameti është afruar dhe se ai është profeti i Orës së Kijametit. Në hadithin e transmetuar nga Sehli -Allahu qoftë i kënaqur me të- i Dërguari i Allahut a.s. thotë: “Unë …