home Hadithe A e dini së cilit i është dhënë dhuntia më e madhe nga Allahu!?

A e dini së cilit i është dhënë dhuntia më e madhe nga Allahu!?

A e dini së cilit i është dhënë dhuntia më e madhe nga Allahu!?

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Kush shfaq durim, Allahu do ti jep durim. Nuk i është dhënë askujt dhunti më e mirë dhe më e gjerë sesa durimi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *